Dessa trivselregler syftar till att medlemmar och andra som vistas inom föreningens fastighet, förutom vad som stadgas i lagar, förordningar och andra generella regler för bostadsrättsföreningar, också ska känna till de allmänna och vedertagna normer för uppförande som medlemmarna gemensamt har kommit överens om, så att vi alla kan tillgodogöra oss och gemensamt njuta av ett attraktivt och trivsamt boende i vår fina förening.


1.

Inga störande eller högljudda aktiviteter får förekomma mellan kl 20 och 8. Som sådana räknas t.ex. att spika, borra och spela musik på hög volym.


2.

I enlighet med starka rekommendationer från Storstockholms brandförsvar är det inte tillåtet
att grilla utomhus, dvs på balkonger, altaner, de gemensamma terrasserna eller på innergården. Förbudet är generellt när det gäller kol- och gasolgrillar. Enda undantaget är elgrillning på den egna balkongen eller altanen.


3.

Rökning är inte tillåten i föreningens gemensamma lokaler och utrymmen eller på innergården. Rökning får ske på den egna balkongen eller altanen, men fimpar får absolut inte kastas ned på innergården. Det skräpar inte bara ned utan skadar också innergårdens konstgräs.


4.

Våra trevliga takterrasser är till för alla. När du lämnar en terrass, lägg tillbaka sittkuddarna i förvaringsboxen, torka av borden och ta med dig ditt skräp därifrån. Egna möbler får inte lämnas kvar på terrasserna. Terrasserna får inte heller användas som reservförvaringsutrymme.


5.

De föreskrifter som gäller för grovsoprummet i anslutning till portiken och som finns anslagna på dörren till soprummet måste ovillkorligen följas, både av allmänna trivselskäl och för att inte föreningen ska åsamkas onödiga utgifter.

Det bör särskilt betonas att det är förbjudet att ställa miljöfarligt avfall (t.ex. målarfärg och lösningsmedel), byggnadsmaterial efter renovering, uttjänta möbler och vitvaror i grovsoprummet. Bortforsling av sådana föremål åsamkar föreningen, och därmed medlemmarna, en inte obetydlig utgift varje gång det inträffar. Medlem är ansvarig för att själv forsla bort dessa föremål till allmän sop- eller miljöstation på egen bekostnad.


6.

Tvättstugan är en viktig gemensam tillgång. En bokning gäller inte längre om man inte har börjat tvätta inom 30 minuter från den bokade tidpunkten. Torkskåp och tumlare får användas 30 minuter efter den bokade tiden. Efter avslutad tvätt ska tvättmaskinerna rengöras från tvättmedel och annat löst material och golvet torkas. Om torkskåpet har använts, ska luddfiltret rensas för att undvika överhettning.


7.

Det är inte tillåtet att inom föreningens gemensamma utrymmen eller på innergården

  • skaka mattor från fönster, balkonger och altaner,
  • placera hindrande föremål, såsom cyklar, barnvagnar, möbler, el. dyl. i trapphus, källargångar eller andra gemensamma utrymmen där de kan påverka brandskyddet negativt,
  • sätta upp parabolantenner eller andra utomhusantenner, eller skyltar, anslag och affischer utan styrelsens tillstånd,
  • lämna kvar skräp och leksaker på innergården,
  • spela fotboll eller ägna sig åt andra bollekar på innergården som kan innebära en risk för att fönsterrutor krossas,
  • klättra i spaljéer, leka i rabatter eller att använda tvättstugan, entréer eller hissar som lekplatser.