Styrelsen ser generellt positivt på att våra lägenheter renoveras och underhålls, under förutsättning att övriga medlemmar inte lider skada och att följande regler efterföljs.

 

Generella Regler

Tillstånd

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Elefanten kräver ansökan om tillstånd för renovering inom bostaden.


Ansvar

Bostadsrättshavaren är ansvarig för att arbetet utförs enligt gällande regler.


Kontaktuppgifter

Styrelsen och grannar skall informeras om kontaktuppgifter till svensktalande person som är ansvarig för arbetet, och som kan tillse att ordningsregler följs av arbetarna


Störande ljud

Arbeten som medför störande ljud får endast utföras vardagar mellan 08.00 - 18.00 och helger 10.00 - 18.00.


Städning

Trapphus skall kontinuerligt städas i samband med renovering. Byggmaterial och byggsopor får ej ställas i trapphus, i källarutrymmen, i soprum eller på föreningens mark.


Dokumentation

Efter slutfört arbete skall fullständig dokumentation och ritningar som beskriver och visar alla ändringar som gjorts i bostadsrätten lämnas till styrelsen.

 

Speciella Regler

El och VVS

El- och rörarbeten skall utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter. Vid renovering av våtutrymmen krävs att arbetet utförs i enlighet med gällande branschregler.


Avstängning av vatten

Huvudvattenreglaget för varje lägenhet finns i badrummet.


Köksfläktar

Maskindriven köksfläkt får under inga omständigheter anslutas direkt till ventilationssystemet. Fläkttyp måste vara fläkt med självdrag, alternativt kolfilterfläkt med frånluft som går direkt ut i köket. Vänligen kontakta styrelsen för vägledning om du känner dig osäker.


Rivning av innerväggar

Tillstånd av styrelsen måste alltid sökas om du vill ta upp öppningar i väggar eller ta bort en vägg helt. I denna ansökan skall skalenlig ritning över ombyggnationen bifogas. Till ritningen ska även bifogas ett skriftligt intyg utfärdat av auktoriserad konstruktör som kan garantera hållfastheten.

 

Vid regelöverträdelse

Bostadsrättsinnehavaren står själv ansvarig för de kostnader och eventuella investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de direkt har samband med bostadsrättsinnehavarens ombyggnadsarbeten.

Vidare förbehåller sig Bostadsrättsföreningen Elefanten rätten att fakturera bostadsrättsinnehavaren för efterföljande städ-, bortforslings- eller reparationskostnader om ovanstående regler skulle negligeras av bostadsrättsinnehavaren.

 

Markiser och balkongskydd

En grupp intresserade medlemmar bildade sommaren 2003 en grupp för att upphandla ett ramavtal för markiser. Gruppen samarbetade dels med Skanska och dels med de arkitekter som ritat huset. Arkitekten har tagit fram två markisvävar som passar till huset: Markisväv rost 0426 och Markisväv mellangrå 0094/15. 

Bakgrund

Skanska hade tidigare tagit fram preliminära offerter. Gruppen specificerade vad som skulle omfattas och genomförde en upphandling. I slutet av augusti träffades Markisgruppen igen för att arbeta vidare med frågan om markiser och inglasning. Till möte har byggnadslovshandläggaren i Stockholms kommun inbjudits. Skanska var också med.

Den 2 februari 2004 var Markisupphandlingen klar. Ramavtal hade då tecknats mellan BRF Elefantens styrelse och Romabo Markisland för markiser och balkongskydd. Detta gäller i två år, dvs. även 2005 ut. Markisgruppen anordnade gemensamma möjligheter till avrop våren 2004. Meningen var att alla skall få möjlighet att avropa markiser under våren och att uppsättningen skall samordnas för lägsta pris.

Markisavtal

På styrelsemötet den 28 januari 2004 föreslog markisgruppen att styrelsen skulle teckna ett ramavtal om markiser. Markisgruppen hade gjort en upphandling och skickat förfrågan till 10 st olika leverantörer. Avtal är tecknat med Romabo Markisland i Bromma. De hade den bästa offerten. Våren 2004 genomfördes följande: Markisgruppen träffade Mario och Robert från Romabo för en första förberedelse. Därefter kom information från Romabo att läggas i samtliga lägenhetsinnehavares brevlådor med en intresseanmälan. Intresseanmälan lämnades sedan till markisgruppen fvb till Romabo. Efter detta kom Romabo ut och mätte och berättade om olika val. Därefter fick vi en prisuppgift och kunde ta ställning till om vi ville lägga en order. När alla lagt sin order gjorde Romabo en beställning och samordnade sedan uppsättningen för att vi skall få det bästa möjliga priset.

Markisavtal med Romabo Bromma

Ramavtal 2004-02-01—2006-01-31 (detta gäller fortlöpande utan slutdatum). Romabo har fått information från arkitekter och Skanska angående de byggnadstekniska förutsättningarna. Det finns ibland förstärkningar ovanför fönster men de kan också saknas. Därför måste Romabo inte bara diskutera med er vad ni vill ha och mäta in detta utan också kontrollera de tekniska förutsättningarna. Styrelsen har godkänt arkitektens förslag att ha enfärgde rost markiser (0426) mot gården och enfärgat mellangrå markiser (094/15) mot gatan. De markistyper som finns är

  • Vikarmsmarkis på förstärkt vägg (utfall 2 meter)
  • Vikarmsmarkis i balkong (utfall 2 meter)
  • Fallarmsmarkis i fönsterkarm
  • Vikarmsmarkis på ej förstärkt vägg (utfall 2 meter)
  • Balkongskydd ska följa samma färger som våra markiser

Vad ingår i priset?

Montering ingår i priset på varje markis, dock ej elinstallation. Moms ingår i uppgivna priser Före leverans skall inmätning ske på plats hos respektive beställare Montage ingår i priserna Motor ingår i samtliga priser Samtliga vikarmar är med grålackerade (RAL 7035) aluminiumstativ. På vikarmarna lämnas 5 års garanti. Fönstermarkiserna är i anodiserad aluminium i kassett. På fönstermarkiser lämnas 3 års garanti. På elektronik lämnas 2 års garanti. På montering lämnas 2 års garanti. Detta får man beställa extra Reläboxar för styrning av markiser – antalet är beroende av hur man vill kunna styra sina markiser. Elinstallation ingår ej. Romabo har en elektriker som kan göra detta samordnat med övrig montering. Det är ganska lätt eftersom vi har el på balkonger och altaner redan. Om man vill ha radiostyrda motorer tillkommer sändare.

För vidare information vänligen kontakta Mario på Romabo i Bromma.

Romabo Solskydd AB
www.romabo.se