Styrelsen ser generellt positivt på att våra lägenheter renoveras och underhålls, under förutsättning att övriga medlemmar inte lider skada och att följande regler efterföljs.

 

Generella Regler

Tillstånd

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Elefanten kräver ansökan om tillstånd för renovering inom bostaden.


Ansvar

Bostadsrättshavaren är ansvarig för att arbetet utförs enligt gällande regler.


Kontaktuppgifter

Styrelsen och grannar skall informeras om kontaktuppgifter till svensktalande person som är ansvarig för arbetet, och som kan tillse att ordningsregler följs av arbetarna


Störande ljud

Arbeten som medför störande ljud får endast utföras vardagar mellan 08.00 - 18.00 och helger 10.00 - 18.00.


Städning

Trapphus skall kontinuerligt städas i samband med renovering. Byggmaterial och byggsopor får ej ställas i trapphus, i källarutrymmen, i soprum eller på föreningens mark.


Dokumentation

Efter slutfört arbete skall fullständig dokumentation och ritningar som beskriver och visar alla ändringar som gjorts i bostadsrätten lämnas till styrelsen.

 

Speciella Regler

El och VVS

El- och rörarbeten skall utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter. Vid renovering av våtutrymmen krävs att arbetet utförs i enlighet med gällande branschregler.


Avstängning av vatten

Huvudvattenreglaget för varje lägenhet finns i badrummet.


Köksfläktar

Maskindriven köksfläkt får under inga omständigheter anslutas direkt till ventilationssystemet. Fläkttyp måste vara fläkt med självdrag, alternativt kolfilterfläkt med frånluft som går direkt ut i köket. Vänligen kontakta styrelsen för vägledning om du känner dig osäker.


Rivning av innerväggar

Tillstånd av styrelsen måste alltid sökas om du vill ta upp öppningar i väggar eller ta bort en vägg helt. I denna ansökan skall skalenlig ritning över ombyggnationen bifogas. Till ritningen ska även bifogas ett skriftligt intyg utfärdat av auktoriserad konstruktör som kan garantera hållfastheten.

 

Vid regelöverträdelse

Bostadsrättsinnehavaren står själv ansvarig för de kostnader och eventuella investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de direkt har samband med bostadsrättsinnehavarens ombyggnadsarbeten.

Vidare förbehåller sig Bostadsrättsföreningen Elefanten rätten att fakturera bostadsrättsinnehavaren för efterföljande städ-, bortforslings- eller reparationskostnader om ovanstående regler skulle negligeras av bostadsrättsinnehavaren.

 

Markiser och balkongskydd

I alla frågor som rör markiser och balkongskydd kan hänvändelse göras till Romabo Bromma, som har varit föreningens samarbetspartner sedan föreningen bildades. Mot gården bör markiser och balkongskydd företrädesvis vara enfärgat rostfärgade och/eller enfärgat mellangrädde. Viktigast är dock att markiser och balkongskydd gör ett prydligt och välvårdat intryck.